Forma d'accés

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

La petició d’accés de documentació de l'arxiu es pot fer per qualsevol canal (presencial, correu postal, via telefònica, telemàtic...).

La consulta de la documentació només es pot fer a la sala que hi ha habilitada a l’arxiu, prèvia identificació del ciutadà i després d’omplir un formulari de petició on constarà la identificació del ciutadà i la documentació que es sol·licita

En alguns casos es pot es pot consultar la reproducció de la documentació que hi ha en línia en aquesta mateixa pàgina web.

La documentació, els llibres i els treballs que custodia l’arxiu estan exclosos de préstec.

Accés a la documentació pública

L’actual marc legislatiu estableix que, per defecte, l’accés a la documentació pública ha de ser de lliure accés per part dels ciutadans, és a dir, el ciutadà pot accedir a la documentació i informació pública sense haver de motivar el perquè del seu interès.

L’administració només pot restringir l’accés a la documentació per causes relacionades amb la intimitat de les persones, la protecció de dades personals, el secret comercial o industrial, o qualsevol excepció que la legislació estableixi.

Cal tenir present que les causes de restricció d’accés només poden ser aquelles que estiguin establertes per llei i, a més, aquesta restricció no es pot mantenir de forma permanent. La documentació conservada a l'arxiu també pot tenir restringit el seu accés per motius de conservació.

D'una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa.

Si es tracta de documents que contenen dades personals que pugui afectar la seguretat, l'honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectars o quan hagin passat vint-i-cinc d'ençà de la seva mort o, si no se'n coneix la data, cinquanta anys d'ençà de la producció del document.

Els portals de transparència són els canals principals de les administracions públiques. Aquests es posen al servei dels ciutadans per poder realitzar sol·licituds d’accés a la documentació administrativa. En el cas de Cassà podeu fer la vostra sol·licitud a: https://www.seu-e.cat/ca/web/cassadelaselva/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/sol-licitud-d-acces-a-la-informacio-publica

En el supòsit de negació d’accés, les administracions han de respondre per escrit quins són els motius que motiven a la denegació.

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual, qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat -totalment o parcialment- l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada. 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Vetlla per garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, el dret de protecció de dades personals i d’accés a la informació, informa sobre els drets en aquesta matèria i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats la compleixin adequadament. L’APDCAT atén a les peticions d’informació i les consultes formulades pels ciutadans i per les entitats incloses en el seu àmbit d’actuació.