Page 4 - Descobrim 14
P. 4

E L R A CIONA MENT I L’ ESTR APERLO        EL MERCAT I ELS NOMS DELS CARRERS

   Les circumstàncies excepcionals de l’acabament de la Guerra  L’empremta dels mercats ha perviscut en el nom de diferents
   Civil van fer sorgir l’estraperlo i el racionament. L’estraperlo era carrers i places, com
   el mercat negre.                    ara la plaça dels Porcs,
   La majoria de les vegades               nom popular de l’ac-
   eren les dones més deci-               tual plaça de l’Avenir on
   dides que anaven a bus-                durant molts anys s’hi
   car els  productes més               va celebrar el mercat de                     DESEMBRE  2019 14   COORDINACIÓ: Arxiu Municipal de Cassà de la Selva
   deficitaris i els venien de              bestiar; el carrer de la Llet,
   forma clandestina.                   ara carrer de la Indústria,
   Era un secret conegut                on antigament hi havia
   que es feien aquestes                tres cabrers que venien llet
   vendes amagades per                 de cabra per les cases del
   poder sobreviure a la                poble; el carrer de la Mel,
   gana i a la falta d’aliments.  Cartilles de racionament  on abans s’hi venia aquest
   Moltes dones es feien u-  (AMCS. Administració general)     (  producte, substitutiu del
   nes faldilles amples amb butxaques interiors per poder amagar  sucre; la plaça dels Horta-
   els productes i evitar que els burots o la Guàrdia Civil els  lans, on el dimecres s’hi
   trobessin. Molta gent no podia pagar l’estraperlo. Anaven a fiar  feia el mercat de verdura
   a les botigues de comestibles on apuntaven en una llibreta el  i planter, o el carrer del
   nom de la persona que quedava a deure diners i cada setmana  Mercat, l’actual travessera Venda de fruita a la plaça Petita
                                           (Arxiu Xavier Romero)
   pagava una mica.                    de les Mesures.    LES PEIXATERIES


    El dia 7 de desembre de 1971, la corporació municipal acordà l’enderrocament de l’edifici de les peixa-
    teries, el dia 23 de desembre, de matinada, en un tres i no res, l’edifici va desaparèixer del paisatge cassa-
    nenc i vàrem perdre un element del nostre patrimoni per destinar-lo a unes poques places d’aparcament.

       L’enderrocament de les peixateries velles (AMCS Arxiu d’imatges. Autor: Enric Gener)


    CAL PITIU, PUNT DE TROBADA                                                 Les pageses amb els cistells plens i les balances, esperant els compradors a la plaça Petita
                                 LES XIFRES: 42 I 24                       (AMCS Fons Llumiguia. Autor: Joan Carles Codolà)

    El mercat abans era el punt neuràlgic de trobada de la gent de
    pagès. Per molts era l’únic dia que baixaven a vila. A banda dels  42 és el nombre de para-                        A PLAÇA I A MERCAT
    pagesos i pageses que venien a vendre fruita i verdura dels seus  distes que hi ha al mercat
    camps directament, per molts d’altres era el moment de trobar-se i  dels dimecres d’enguany
    posar-se al corrent de tot. Era habitual de trobar un estol de pagesos,  mentre que 24 és el dels               EL MERCAT, LLOC D’INTERCANVI I DE TROBADA SETMANAL
    sempre homes, a peu dret davant de Cal Pitiu (l’actual Bar Font)  dissabtes.
    on feien negoci amb el bestiar o les terres o, simplement la feien  Aquestes xifres han anat            La història del mercat de Cassà ve a ser      passeig Vilaret.
    petar i es posaven al corrent dels afers del poble. El reservat per  variant amb els anys fins          la pròpia història antiga i recent de la   El mercat és testimoni dels canvis produïts
    jugar a cartes, ‘botifarra’,... es convertia en la sala de les transaccions  a arribar als paràmetres
    econòmiques més importants.                actuals        Parades del mercat als anys      vila, lligada al fet econòmic de comprar      en els productes posats a la venda: ous,
                                             90 (Autor: Quim Massa)        i vendre i al fet social de lloc d’esdevenir    aviram, bestiar al Firal; els canvis en les

    Per saber-ne més :                   NÚMERO 14                            punt de trobada dels cassanencs.          parades i els oficis: els hortalans, els
                               MAQUETACIÓ: Quim Massa                      En aquest Descobrim, repassem una        negociants i  tractants de bestiar i fins
    - FARIAS V. : “Gentes de convicinio emebant et vendebant”  EQUIP DE REDACCIÓ : X. Albertí, Q. Bosch,      mica la història del mercat de Cassà des      i tot, els canvis en els noms dels carrers:
    Sobre la difícil història dels mercats de Cassà (2003). Quaderns  M. Caldas, J.C. Codolà, M. Gener, D. Grau,  Codi QR
    de la Selva 15. Santa Coloma de Farners. Centre d’Estudis  G. Lloveras, E. Mallorquí, Q. Massa, E. Mes-   dels seus orígens el 1272 a partir del    carrer de la Mel, carrer de la Llet, plaça
                               tres, C. Miquel, Q. Mundet,  X. Romero,
    Selvatans.                       M.D. Saura i C. Xifre                      privilegi -atorgat per concessió reial- de     dels Porcs, plaça dels Hortalans…
                               COL·LABORACIÓ: Editorial Gavarres, Cassà
    - BAGUÉ E, GUTIÉRREZ, O.,CARRERAS, J.  Cassà (1990) Digital, i Llumiguia                      poder celebrar cada setmana mercat,
    Quaderns de la Revista de Girona. Diputació de Girona.  IMPRESSIÓ: Ducform                      fins arribar al mercat dels nostres dies, al                               M. Caldas

          www.cassa.cat/arxiu
   1   2   3   4