Page 3 - Descobrim 14
P. 3

ELS PRIMERS MERCATS DE CASSÀ DE LA SELVA


 EL TRASLLAT                         LA CONSOLIDACIÓ DEL MERCAT
 DEL MERCAT AL
 PASSEIG           dècades del segle XIII. L’any  ’any 1302 tot i que no es va consolidar, el lloc on es
               1302 Guillem Esquerrer va tor-   celebrava el mercat
 er acord del Ple munici-   nar a sol·licitar al rei, que ales Lde Cassà quedà fixat
 pal del 7 de setembre de   hores era Jaume II, una llicèn-  toponímicament  ja que
 P1971, sota la presidència  cia per a un nou mercat.    el 1355 s’esmenta en un
 del batlle Josep Mestras Sors,  El batlle reial s’hi va oposar,  document “in loco vocato
 es va aprovar definitivament  segurament pressionat per  mercat’” i també “platea


 el trasllat al passeig Vilaret dels  ciutadans i mercaders giro- Mercati” situat a la plaça
 tres mercats tradicionals de la  nins, perquè el mercat de  de l’entorn de l’església
 vila, a celebrar els dimecres:  Cassà hauria suposat una  romànica.
 el dels teixits, de la plaça de  competència per al de la ciu- La consolidació del mercat
 la Coma –aleshores del Gene- tat de Girona.        de Cassà es produeix a
 ral Franco-; el de fruites, de la  Al llarg del segle XIV, però,  partir de l’any 1456 amb
 plaça Petita– llavors d’España-;  les coses encara es van tor- un nou privilegi donat pel
 i el de les verdures i planters,  çar més. Tot i que l’any 1322  rei Joan II amb el qual lluïa
 de la plaça Mn. Cinto Verda- els ciutadans de Girona van  la civil jurisdicció de Cassà,
 guer.            invertir diners per eixam- consentit a favor del noble
 Hi va haver una forta oposició,  plar el camí de Girona a Sant  senyor de Montcada, el qual  Mercat davant les mesures
 expressada en la mateixa sessió  Feliu de Guíxols i convertir-lo  a partir de l’atorgació, tant la  (AMCS. Fons Llumiguia)
 plenària, per part de comerci- en un camí carreter que per- vila, el seu terme i parròquia,
 ants de les esmentades ubica- metés no només el pas d’ani- quedarien incorporats a la Corona Reial i al Regne d’Aragó
 cions, i els punts principals que  mals de bast, sinó també els  o sigui, Cassà és convertiria en vila reial. Entre les moltes
 motivaren la decisió d’agru- carros, entre els anys 1324 i  concessions descrites hi havia: el nomenament de batlle,
 par en un sol recinte el mercat  1326 el rei Jaume II va donar a  consellers, jurats, casa de cort, imposicions de taxes, talles,
 foren oficialment els següents: Ot de Montcada, germà de la  notari o escrivà, emprius sobre boscos i aigües del senyor rei, i
 “L’espai actual de les places és  seva darrera muller, Elisenda,  també permetia tenir dues fires a l’any i un mercat setmanal.
 insuficient si pretenem una  els castells de Llagostera, Cal-
 expansió del mercat. L’actual  des de Malavella i Cassà de  NEGOCIANTS AMB EL BESTIAR AL FIRAL
 emplaçament –ideal en altres  la Selva, amb els drets juris-
 temps- presenta serioses difi-   diccionals sobre els seus ter- l setembre, per Santa Tecla, es celebrava al Firal la fira
 cultats d’accessibilitat. La dis- Venda de plats i olles a la plaça de la Coma l’any 1901 (AMCS. Fons fotogràfic: L’Abans Cassà) mes. A més, el rei va autoritzar  del bestiar a l’era de can Carbó. Allí tenia lloc bona part
 persió del mercat li resta eficà- la celebració d’un mercat al Ede les
 cia . El trasllat beneficiarà a més  peu del castell de Llagostera.  transaccions
 els nuclis marginats – Firal, Sant  iuen que “tot camí  Cassà de la Selva sembla el  Caldes de Malavella, on hi ha  “gent de la rodalia i dels llocs  Això va indignar els ciutadans  comercials.
 Josep, Carretera -Actualment  mena a vila”, que els  lloc ideal per a la instal·lació  una confluència de camins  veïns i també de Santa Colo- de Girona, els quals, a partir  A punta de
 han de ser rebutjades ofertes  Dcamins, al llarg de la  d’un mercat setmanal. Des de  d’origen, segurament, romà.  ma de Farners”  per comprar  d’aquest moment, van donar  de  clar, ja
 de venedors per manca d’es- història, han comunicat els  la creació definitiva del mer- Pel costat de l’església de Sant  als mercaders que tenien tau- suport a qualsevol que ata- començava
 pai disponible, essent un fre a  pobles entre ells. La xarxa de  cat, l’any 1456, Cassà era el  Martí de Cassà, però, ja hi pas- les per vendre carns i draps. qués els interessos dels Mont- a  haver-hi
 la possible baixada de preus.  camins antics relliga nuclis  lloc de trobada de pagesos  sava un camí que estava pre- Aquestes informacions les  cada en aquest sector.  moviment
 Aquesta manca en els mercats  de poblament en una estricta  de la plana selvatana amb els  nent importància: el de Girona  coneixem gràcies a un procés  Així s’entén la seva participa- de carros a-
 de fruites i de productes hortí- jerarquia: hi ha vies que unei- que vivien a les Gavarres, de  a Sant Feliu de Guíxols. El  judicial del 1302 amb el qual,  ció en la presa del castell cas- munt i avall.  Mercat de bestiar a can Carbó de les Serres
 coles fa que comencin a prime- xen masos aïllats i veïnats amb  Sant Mateu de Montnegre a  senyor del castell de Cassà,  l’aleshores senyor del castell  sanenc el 1329 i en la seva  Allà és on els  per la fira de Santa Tecla de l’any 1952
 res hores de la matinada i que  el centre del poble; n’hi ha que  Sant Cebrià dels Alls, passant  Arnau de Vilademany, va  de Cassà, Guillem Esquerrer,  ocupació i incendi el 1391. No  pagesos i ne-  (AMCS Fons fotogràfic L’Abans Cassà)
 la gent trobi tancades les ven- comuniquen pobles amb una  per Santa Pellaia i pels Met- obtenir del rei Jaume I el Con- pretenia recuperar l’antic mer- és, doncs, fins a mitjan segle  gociants  de
 des.” vila més important amb mer- ges –o Sant Cebrià de Lledó–,  queridor la llicència per cele- cat local que havia funcionat  XV que no es van acabar les  bestiar   tan -
 entre els anys 1272 I 1282,
 cat setmanal; n’hi ha que lli- que es van especialitzant  brar un mercat “els dimarts de  segons les declaracions dels  disputes polítiques entre els  carien el millor tracte fins cap a migdia. També es lliuraven
 guen les viles amb les ciutats; i,  en l’explotació dels recursos  cada setmana… a la cellera  testimonis. Podia ser que les  Montcada, senyors jurisdic- premis pel bestiar dels quals en tenim coneixement al

 finalment, n’hi ha que connec- forestals: llenya, carbó, pega,  del castell de Cassà”, al nucli  infraestructures del mercat  cionals de Cassà de la Selva, i  menys des del 1905. Aquell gran moviment d’animals era
 ten les ciutats d’un país entre  vidre i, a partir del segle XVIII,  de població al voltant de l’es- haguessin quedat molt mal- els ciutadans de Girona. Ales- tot un espectacle que petits i grans anaven a veure. A més
 elles i amb els països veïns. suro. En realitat, però, el mer- glésia parroquial.  meses, o potser destruïdes del  hores sí, finalment, que es va  també hi havia venedors ambulants i xarlatans, que eren tot
 Per la seva situació al peu de  cat de Cassà va néixer amb  Un veí, Arnau Barnés, recor- tot, l’estiu del 1285 quan un  consolidar el mercat de Cassà,  un atractiu. Aquests últims anaven amb una caixa que quan
 les Gavarres, a un extrem de la  dos-cents anys de retard, per  dava haver vist com es llegia  enorme exèrcit dirigit pel rei  un mercat que, encara avui,  l’obrien sortien serps i un bon grapat de capses de pomada
 plana de la Selva i a la meitat  motius, diguem-ne, ‘polítics’. A  públicament aquesta llicència,  francès Felip IV va assetjar Gi- atreu els veïns d’uns quants  d’ungüent de serp. L’ungüent era a base de greix que curava
 del camí entre Girona i Sant  mitjan segle XIII, els principals  que encara tenia el segell reial  rona. L’economia de totes les  pobles de la rodalia. els refredats, el mal de coll, les angines i tot tipus de dolors.
   Mercat al passeig Vilaret  Feliu de Guíxols –el port de  mercats de les terres selvata- penjant. Un altre veí, Ramon  comarques gironines no es va  Entre els anys 70 i 80 aquesta entranyable fira va desaparèixer
  (Autor: Xavier Romero) mar més proper a la ciutat–,  nes eren la ciutat de Girona i  de Palau, deia que hi acudien  refer durant les dues darreres            Elvis Mallorquí del barri del Firal.
   1   2   3   4