Page 2 - Descobrim 14
P. 2

ELS PRIMERS MERCATS DE CASSÀ DE LA SELVA


      EL TRASLLAT                                                                               LA CONSOLIDACIÓ DEL MERCAT
      DEL MERCAT AL
      PASSEIG                                                                  dècades del segle XIII. L’any  ’any 1302 tot i que no es va consolidar, el lloc on es
                                                                           1302 Guillem Esquerrer va tor-   celebrava el mercat
       er acord del Ple munici-                                                        nar a sol·licitar al rei, que ales Lde Cassà quedà fixat
       pal del 7 de setembre de                                                        hores era Jaume II, una llicèn-  toponímicament  ja que
     P1971, sota la presidència                                                         cia per a un nou mercat.    el 1355 s’esmenta en un
     del batlle Josep Mestras Sors,                                                     El batlle reial s’hi va oposar,  document “in loco vocato
     es va aprovar definitivament                                                       segurament pressionat per  mercat’” i també “platea


     el trasllat al passeig Vilaret dels                                                     ciutadans i mercaders giro- Mercati” situat a la plaça
     tres mercats tradicionals de la                                                       nins, perquè el mercat de  de l’entorn de l’església
     vila, a celebrar els dimecres:                                                     Cassà hauria suposat una  romànica.
     el dels teixits, de la plaça de                                                    competència per al de la ciu- La consolidació del mercat
     la Coma –aleshores del Gene-                                                        tat de Girona.         de Cassà es produeix a
     ral Franco-; el de fruites, de la                                                      Al llarg del segle XIV, però,  partir de l’any 1456 amb
     plaça Petita– llavors d’España-;                                                      les coses encara es van tor- un nou privilegi donat pel
     i el de les verdures i planters,                                                      çar més. Tot i que l’any 1322  rei Joan II amb el qual lluïa
     de la plaça Mn. Cinto Verda-                                                      els ciutadans de Girona van  la civil jurisdicció de Cassà,
     guer.                                                                    invertir diners per eixam- consentit a favor del noble
     Hi va haver una forta oposició,                                                       plar el camí de Girona a Sant  senyor de Montcada, el qual  Mercat davant les mesures
     expressada en la mateixa sessió                                                       Feliu de Guíxols i convertir-lo  a partir de l’atorgació, tant la  (AMCS. Fons Llumiguia)
     plenària, per part de comerci-                                                       en un camí carreter que per-  vila, el seu terme i parròquia,
     ants de les esmentades ubica-                                                        metés no només el pas d’ani-  quedarien incorporats a la Corona Reial i al Regne d’Aragó
     cions, i els punts principals que                                                      mals de bast, sinó també els  o sigui, Cassà és convertiria en vila reial. Entre les moltes
     motivaren la decisió d’agru-                                                       carros, entre els anys 1324 i  concessions descrites hi havia: el nomenament de batlle,
     par en un sol recinte el mercat                                                       1326 el rei Jaume II va donar a  consellers, jurats, casa de cort, imposicions de taxes, talles,
     foren oficialment els següents:                                                       Ot de Montcada, germà de la  notari o escrivà, emprius sobre boscos i aigües del senyor rei, i
     “L’espai actual de les places és                                                      seva darrera muller, Elisenda,  també permetia tenir dues fires a l’any i un mercat setmanal.
     insuficient si pretenem una                                                       els castells de Llagostera, Cal-
     expansió del mercat. L’actual                                                      des de Malavella i Cassà de  NEGOCIANTS AMB EL BESTIAR AL FIRAL
     emplaçament –ideal en altres                                                       la Selva, amb els drets juris-
     temps- presenta serioses difi-                                                      diccionals sobre els seus ter- l setembre, per Santa Tecla, es celebrava al Firal la fira
     cultats d’accessibilitat. La dis- Venda de plats i olles a la plaça de la Coma l’any 1901 (AMCS. Fons fotogràfic: L’Abans Cassà)    mes. A més, el rei va autoritzar  del bestiar a l’era de can Carbó. Allí tenia lloc bona part
     persió del mercat li resta eficà-                                                      la celebració d’un mercat al Ede les
     cia . El trasllat beneficiarà a més                                                     peu del castell de Llagostera.  transaccions
     els nuclis marginats – Firal, Sant  iuen que “tot camí  Cassà de la Selva sembla el  Caldes de Malavella, on hi ha  “gent de la rodalia i dels llocs  Això va indignar els ciutadans  comercials.
     Josep, Carretera -Actualment   mena a vila”, que els  lloc ideal per a la instal·lació  una confluència de camins  veïns i també de Santa Colo- de Girona, els quals, a partir  A punta de
     han de ser rebutjades ofertes  Dcamins, al llarg de la  d’un mercat setmanal. Des de  d’origen, segurament, romà.  ma de Farners”  per comprar  d’aquest moment, van donar  de  clar, ja
     de venedors per manca d’es- història, han comunicat els  la creació definitiva del mer- Pel costat de l’església de Sant  als mercaders que tenien tau- suport a qualsevol que ata- començava
     pai disponible, essent un fre a  pobles entre ells. La xarxa de  cat, l’any 1456, Cassà era el  Martí de Cassà, però, ja hi pas- les per vendre carns i draps. qués els interessos dels Mont- a  haver-hi
     la possible baixada de preus.  camins antics relliga nuclis  lloc de trobada de pagesos  sava un camí que estava pre- Aquestes informacions les  cada en aquest sector.  moviment
     Aquesta manca en els mercats  de poblament en una estricta  de la plana selvatana amb els  nent importància: el de Girona  coneixem gràcies a un procés  Així s’entén la seva participa- de carros a-
     de fruites i de productes hortí- jerarquia: hi ha vies que unei- que vivien a les Gavarres, de  a Sant Feliu de Guíxols. El  judicial del 1302 amb el qual,  ció en la presa del castell cas- munt i avall.  Mercat de bestiar a can Carbó de les Serres
     coles fa que comencin a prime- xen masos aïllats i veïnats amb  Sant Mateu de Montnegre a  senyor del castell de Cassà,  l’aleshores senyor del castell  sanenc el 1329 i en la seva  Allà és on els  per la fira de Santa Tecla de l’any 1952
     res hores de la matinada i que  el centre del poble; n’hi ha que  Sant Cebrià dels Alls, passant  Arnau de Vilademany, va  de Cassà, Guillem Esquerrer,  ocupació i incendi el 1391. No  pagesos i ne-  (AMCS Fons fotogràfic L’Abans Cassà)
     la gent trobi tancades les ven- comuniquen pobles amb una  per Santa Pellaia i pels Met- obtenir del rei Jaume I el Con- pretenia recuperar l’antic mer- és, doncs, fins a mitjan segle  gociants  de
     des.”            vila més important amb mer- ges –o Sant Cebrià de Lledó–,  queridor la llicència per cele- cat local que havia funcionat  XV que no es van acabar les  bestiar   tan -
                                                             entre els anys 1272 I 1282,
                   cat setmanal; n’hi ha que lli- que es van especialitzant  brar un mercat “els dimarts de  segons les declaracions dels  disputes polítiques entre els  carien el millor tracte fins cap a migdia. També es lliuraven
                   guen les viles amb les ciutats; i,  en l’explotació dels recursos  cada setmana… a la cellera  testimonis. Podia ser que les  Montcada, senyors jurisdic- premis pel bestiar dels quals en tenim coneixement al

                   finalment, n’hi ha que connec- forestals: llenya, carbó, pega,  del castell de Cassà”, al nucli  infraestructures del mercat  cionals de Cassà de la Selva, i  menys des del 1905. Aquell gran moviment d’animals era
                   ten les ciutats d’un país entre  vidre i, a partir del segle XVIII,  de població al voltant de l’es- haguessin quedat molt mal- els ciutadans de Girona. Ales- tot un espectacle que petits i grans anaven a veure. A més
                   elles i amb els països veïns. suro. En realitat, però, el mer- glésia parroquial.  meses, o potser destruïdes del  hores sí, finalment, que es va  també hi havia venedors ambulants i xarlatans, que eren tot
                   Per la seva situació al peu de  cat de Cassà va néixer amb  Un veí, Arnau Barnés, recor- tot, l’estiu del 1285 quan un  consolidar el mercat de Cassà,  un atractiu. Aquests últims anaven amb una caixa que quan
                   les Gavarres, a un extrem de la  dos-cents anys de retard, per  dava haver vist com es llegia  enorme exèrcit dirigit pel rei  un mercat que, encara avui,  l’obrien sortien serps i un bon grapat de capses de pomada
                   plana de la Selva i a la meitat  motius, diguem-ne, ‘polítics’. A  públicament aquesta llicència,  francès Felip IV va assetjar Gi- atreu els veïns d’uns quants  d’ungüent de serp. L’ungüent era a base de greix que curava
                   del camí entre Girona i Sant  mitjan segle XIII, els principals  que encara tenia el segell reial  rona. L’economia de totes les  pobles de la rodalia. els refredats, el mal de coll, les angines i tot tipus de dolors.
       Mercat al passeig Vilaret  Feliu de Guíxols –el port de  mercats de les terres selvata- penjant. Un altre veí, Ramon  comarques gironines no es va    Entre els anys 70 i 80 aquesta entranyable fira va desaparèixer
       (Autor: Xavier Romero)  mar més proper a la ciutat–,  nes eren la ciutat de Girona i  de Palau, deia que hi acudien  refer durant les dues darreres            Elvis Mallorquí del barri del Firal.
   1   2   3   4