Page 1 - Descobrim 14
P. 1

E L R A CIONA MENT I L’ ESTR APERLO EL MERCAT I ELS NOMS DELS CARRERS

 Les circumstàncies excepcionals de l’acabament de la Guerra  L’empremta dels mercats ha perviscut en el nom de diferents
 Civil van fer sorgir l’estraperlo i el racionament. L’estraperlo era carrers i places, com
 el mercat negre. ara la plaça dels Porcs,
 La majoria de les vegades  nom popular de l’ac-
 eren les dones més deci- tual plaça de l’Avenir on
 dides que anaven a bus- durant molts anys s’hi
 car els  productes més  va celebrar el mercat de DESEMBRE  2019 14 COORDINACIÓ: Arxiu Municipal de Cassà de la Selva
 deficitaris i els venien de  bestiar; el carrer de la Llet,
 forma clandestina.  ara carrer de la Indústria,
 Era un secret conegut  on antigament hi havia
 que es feien aquestes  tres cabrers que venien llet
 vendes amagades per  de cabra per les cases del
 poder sobreviure a la  poble; el carrer de la Mel,
 gana i a la falta d’aliments.  Cartilles de racionament  on abans s’hi venia aquest
 Moltes dones es feien u-  (AMCS. Administració general)     (  producte, substitutiu del
 nes faldilles amples amb butxaques interiors per poder amagar  sucre; la plaça dels Horta-
 els productes i evitar que els burots o la Guàrdia Civil els  lans, on el dimecres s’hi
 trobessin. Molta gent no podia pagar l’estraperlo. Anaven a fiar  feia el mercat de verdura
 a les botigues de comestibles on apuntaven en una llibreta el  i planter, o el carrer del
 nom de la persona que quedava a deure diners i cada setmana  Mercat, l’actual travessera Venda de fruita a la plaça Petita
 (Arxiu Xavier Romero)
 pagava una mica. de les Mesures. LES PEIXATERIES


 El dia 7 de desembre de 1971, la corporació municipal acordà l’enderrocament de l’edifici de les peixa-
 teries, el dia 23 de desembre, de matinada, en un tres i no res, l’edifici va desaparèixer del paisatge cassa-
 nenc i vàrem perdre un element del nostre patrimoni per destinar-lo a unes poques places d’aparcament.

  L’enderrocament de les peixateries velles (AMCS Arxiu d’imatges. Autor: Enric Gener)


 CAL PITIU, PUNT DE TROBADA Les pageses amb els cistells plens i les balances, esperant els compradors a la plaça Petita
 LES XIFRES: 42 I 24  (AMCS Fons Llumiguia. Autor: Joan Carles Codolà)

 El mercat abans era el punt neuràlgic de trobada de la gent de
 pagès. Per molts era l’únic dia que baixaven a vila. A banda dels  42 és el nombre de para- A PLAÇA I A MERCAT
 pagesos i pageses que venien a vendre fruita i verdura dels seus  distes que hi ha al mercat
 camps directament, per molts d’altres era el moment de trobar-se i  dels dimecres d’enguany
 posar-se al corrent de tot. Era habitual de trobar un estol de pagesos,  mentre que 24 és el dels     EL MERCAT, LLOC D’INTERCANVI I DE TROBADA SETMANAL
 sempre homes, a peu dret davant de Cal Pitiu (l’actual Bar Font)  dissabtes.
 on feien negoci amb el bestiar o les terres o, simplement la feien  Aquestes xifres han anat  La història del mercat de Cassà ve a ser  passeig Vilaret.
 petar i es posaven al corrent dels afers del poble. El reservat per  variant amb els anys fins  la pròpia història antiga i recent de la  El mercat és testimoni dels canvis produïts
 jugar a cartes, ‘botifarra’,... es convertia en la sala de les transaccions  a arribar als paràmetres
 econòmiques més importants. actuals  Parades del mercat als anys  vila, lligada al fet econòmic de comprar  en els productes posats a la venda: ous,
 90 (Autor: Quim Massa) i vendre i al fet social de lloc d’esdevenir  aviram, bestiar al Firal; els canvis en les

 Per saber-ne més : NÚMERO 14 punt de trobada dels cassanencs. parades i els oficis: els hortalans, els
 MAQUETACIÓ: Quim Massa En aquest Descobrim, repassem una  negociants i  tractants de bestiar i fins
 - FARIAS V. : “Gentes de convicinio emebant et vendebant”  EQUIP DE REDACCIÓ : X. Albertí, Q. Bosch,   mica la història del mercat de Cassà des  i tot, els canvis en els noms dels carrers:
 Sobre la difícil història dels mercats de Cassà (2003). Quaderns  M. Caldas, J.C. Codolà, M. Gener, D. Grau,  Codi QR
 de la Selva 15. Santa Coloma de Farners. Centre d’Estudis  G. Lloveras, E. Mallorquí, Q. Massa, E. Mes- dels seus orígens el 1272 a partir del  carrer de la Mel, carrer de la Llet, plaça
 tres, C. Miquel, Q. Mundet,  X. Romero,
 Selvatans. M.D. Saura i C. Xifre privilegi -atorgat per concessió reial- de  dels Porcs, plaça dels Hortalans…
 COL·LABORACIÓ: Editorial Gavarres, Cassà
 - BAGUÉ E, GUTIÉRREZ, O.,CARRERAS, J.  Cassà (1990) Digital, i Llumiguia poder celebrar cada setmana mercat,
 Quaderns de la Revista de Girona. Diputació de Girona.  IMPRESSIÓ: Ducform fins arribar al mercat dels nostres dies, al                            M. Caldas

 www.cassa.cat/arxiu
   1   2   3   4